Enllaços d’interès

enlaces-de-interes

Alguns  enllaços d’interès.

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
www.minhap.gob.es
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
www.empleo.gob.es
Ministerio de Economía y Competitividad
www.mineco.gob.es
Ministerio de Justícia
www.mjusticia.gob.es

 ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya www.gencat.cat
Diputació de Barcelona www.diba.es
Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat
Ajuntament de Manresa www.ajmanresa.cat

 REGISTRES, NOTARIS, ADVOCATS I PROCURADORS

Registradores de España www.registradores.org
Registro Mercantil Central www.rmc.es
Registre Mercantil de Barcelona www.rmc.es
Consejo General del Notariado www.notariado.org
Consejo General de la Abogacia www.cgae.es
Consejo General de Procuradores www.cgpe.es

 ORGANISMES PÚBLICS

Agencia Tributaria Estatal  www.agenciatributaria.es
Agencia Tributaria Catalana www.atc.gencat.cat
Servei Català de Trànsit www20.gencat.cat/portal/site/transit
Dirección General del Catastro  www.catastro.meh.es
Instituto de Contabilidad y Auditoria www.icac.meh.es
Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es
Instituto Nacional de Estadistica www.ine.es
Seguridad Social www.seg-social.es
Correos online.correos.es
Banco de España www.bde.es
Secretaria de Estado de Comercio subsede.comercio.mityc.gob.es

 BUTLLETINS

BOE www.boe.es
DOG www.gencat.cat/diari
BOP bop.diba.es